Nieuws

 • Nieuwsbrief februari 2023

  03-02-2023 705 keer bekeken

   

  Bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen N35 Heino-Noord en Heino-Raalte vastgesteld

  De gewijzigde bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen voor de nieuwe bajonetkruisingen op de N35 bij Heino-Noord en Heino-Raalte zijn in oktober 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze op 24 november 2022 vastgesteld nadat eerder over dit onderwerp rond-de-tafel gesprekken zijn gevoerd.
  De termijn voor het indienen van een beroep tegen de bestemmingsplannen en/of de bijbehorende vergunningen is op 26 januari 2023 beëindigd. De ingediende beroepen worden in de aankomende periode door de Raad van State behandeld. De verwachting is dat de Raad van State hier medio 2023 een uitspraak over doet. Indien de uitspraak in het voordeel van het project uitvalt, dan zijn de bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen onherroepelijk. De realisatie van de nieuwe bajonetkruispunten kan dan plaatsvinden.

  Informatieavond 8 februari MIRT-verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal
  Let op dit betreft een ander project op hetzelfde deel van de N35.

  In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen voor de langere termijn om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor dit deel van de N35 te verbeteren. 

  Op woensdag 8 februari van 18.30 tot 21.00 uur vindt er een informatieavond plaats. Belangstellenden zijn, zonder aanmelding, welkom bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte. Het projectteam geeft een nadere toelichting over het project en het proces van de verkenning. Daarnaast beantwoorden zij graag uw vragen. Meer informatie over deze MIRT verkenning vindt u op https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/mirt-n35-wijthmen-nijverdal. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning? U kunt ons bereiken via mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl.

   

 • Nieuwsbrief september 2022

  21-09-2022 711 keer bekeken

  Status deelprojecten N35

  In deze nieuwsbrief informeren we u over  de huidige status van een aantal maatregelen.

  Nieuwe bajonetkruispunten Heino Noord en Heino-Raalte
  Op 8 maart zijn de ontwerpbestemmingsplannen voor de nieuwe bajonetkruispunten Heino Noord en Heino-Raalte, door het College van burgemeester en wethouders vrijgegeven en op 17 maart zijn ze voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. De ontwerpbestemmingsplannen zijn aangevuld met andere ontwerpvergunningen zoals de kapvergunning, de Wbr vergunningen en de waterschapvergunning en maken onderdeel uit van de coördinatieprocedure.
  Er zijn 18 zienswijzen op beide plannen ingediend. De concept-beantwoording van de zienswijzen (Zienswijzennota) op het ontwerpbestemmingsplan is gereed. Het bestemmingsplan Heino Noord en Heino-Raalte en de Zienswijzennota worden nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Mariënheem
  Op 13 juli 2021 is in het bestuurlijk overleg een nieuw pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Daarbij is besloten de bajonetten in Mariënheem te laten vervallen. Wel komt er een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen Mariënheem. De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het omliggend wegennet wordt onderzocht en mogelijke overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald. Voor de uitvoering van alle maatregelen in Mariënheem wordt op dit moment een uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

  Circulair viaduct Haarle
  Op 13 juli 2021 is in het bestuurlijk overleg besloten om in Haarle, het gelijkvloerse kruispunt van de Stationsweg met de N35, veiliger te maken door  een circulair viaduct over de N35 te plaatsen. Via het viaduct kunnen automobilisten en fietsers op de Stationsweg de N35 veilig oversteken. Bij deze aansluiting kan de automobilist vanaf de N35 rechts uitvoegen naar de Stationsweg of vanaf de Stationsweg rechts invoegen op de N35. Dit is verkeersveiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt Stationsweg met de N35 is. Na gesprekken met de omgeving wordt er hard gewerkt aan de afronding van het voorlopige ontwerp.
  Eind oktober van dit jaar wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd aan het college van de gemeente Hellendoorn, waarna de ter inzagelegging plaatsvindt in november en december. Tevens wordt het grondaankooptraject in gang gezet. Als insteek voor een circulair viaduct wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor een modulair viaduct, waarbij onderdelen van het viaduct op een later moment kunnen worden aangepast of op een andere plaats kunnen worden hergebruikt. Voor het modulair maken van het viaduct is een marktconsultatie uitgevraagd, waaruit aannemers gekozen worden die een aanbieding voor een bouwteam mogen doen. In een bouwteam  wordt met de aannemer die de beste aanbieding doet het ontwerp samen verder uitgewerkt. Naar verwachting zal deze uitwerking begin volgend jaar starten. Na die uitwerking wordt, afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure, halverwege volgend jaar gestart met de uitvoering.  

  Hellendoorn
  De planning van de aanpak van de verkeersveiligheidsknelpunten op de N35 tussen de kruising met de Tunnelweg en Nijverdal, beter bekend als maatregel 24, is nagenoeg gelijk aan die van het circulair viaduct in Haarle. De voorlopige ontwerpen zijn in ontwikkeling en het ecologisch onderzoek is in gang gezet. Binnenkort worden gesprekken gepland met aanwonenden en belangenverenigingen. Zodra de ontwerpen klaar zijn wordt ook hier een uitvraag aan aannemers gedaan inclusief vormgevers van de brug. Deze maatregel maakt als onderdeel van het verkeersveiligheidsprogramma Meer Veilig 3, ook deel uit van het programma De Nieuwe Verbindingen van de gemeente Hellendoorn. In dit gemeentelijke programma wordt de verbinding van de noordelijke- en zuidelijke Sallandse Heuvelrug sterk verbeterd door nieuwe bruggen, fietspaden, toeristische routes en andere voorzieningen.

  Meer informatie
  Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

 • Nieuwsbrief maart 2022

  17-03-2022 888 keer bekeken

  Inloopbijeenkomst over N35 op 30 maart

  Op 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte in het gemeentehuis van Raalte.

  Heino Noord (hectometer 10.2 - 12.8)
  Heino Noord (hectometer 10.2 - 12.8)
  Heino Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)
  Heino Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

  De bijeenkomst vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis (publieksingang). Het projectteam praat tijdens deze bijeenkomst de geïnteresseerden bij over de geplande bajonetten wat betreft deze twee trajecten in Raalte. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zullen mensen aanwezig zijn van de gemeente Raalte en Rijkswaterstaat. De bijeenkomst gaat niet over de verkenning (MIRT) N35 Wijthmen-Nijverdal.

  De nieuwe situatie in Raalte
  Voor zowel Heino Noord als Heino-Raalte gaat het om de aanleg van een bajonetkruising en een parallelweg. Ook worden oversteken en in- en uitritten opgeheven en nieuwe aangelegd voor de nieuwe parallelwegen. Op 17 maart komen de plannen voor deze twee trajecten ter inzage te liggen. Het gaat hier om tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen en niet over de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.

  De knelpunten in de huidige situatie
  De N35 vormt een belangrijke verbinding tussen Regio Zwolle en Twente, maar het karakter van de huidige weg past daar niet bij. Er zijn knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan, die door de toename van het verkeer in de toekomst alleen maar groter worden.

  Bijvoorbeeld:

  •          Door de drukte op de weg en de snelheid van het verkeer, is het lastig en gevaarlijk om de weg over  te steken.
  •          De in- en uitritten van woningen, bedrijven en landbouwpercelen die direct op de weg uitkomen veroorzaken gevaarlijke situaties. Dit is ook het geval bij sommige wegaansluitingen.
  •          Enkele bomen staan te dicht op de weg.
  •          Men rijdt via de berm van de hoofdrijbaan naar de parallelweg of andersom.

  Terinzagelegging
  Op 8 maart zijn de ontwerpbestemmingsplannen voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte, door het College van burgemeester en wethouders vrijgegeven en vanaf 17 maart worden ze voor een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegd. De ontwerpbestemmingsplannen worden aangevuld met andere ontwerpvergunningen

  Alle stukken behorende bij de hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplannen, de beschikking, het besluit en de vergunningen, kunnen van 17 maart, 8.30 uur tot en met 27 april 2022, 13.00 uur, worden ingezien in de infohoek van het gemeentehuis. Ook kunt u de besluiten digitaal bekijken op de website van de gemeente Raalte:
  https://www.raalte.nl/ontwerpbestemmingsplannen-heino-noord-en-heino-raalte

  De ontwerpbestemmingsplannen kunt u digitaal bekijken op:
  www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180010-ON01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180011-ON01.

  Het ontwerpverkeersbesluit is digitaal te raadplegen op de website: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

  Meer informatie
  Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Tom Zee
  Omgevingsmanager

 • Nieuwsbrief juli 2021

  19-07-2021 1195 keer bekeken

  Besluit over maatregelen N35 bij Haarle en Mariënheem

  Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Gemeente Raalte, Gemeente Hellendoorn, hebben op 13 juli 2021 in een bestuurlijk overleg besloten tot het nemen van maatregelen op de N35 bij Haarle en Mariënheem. Met de maatregelen verbetert de verkeersveiligheid in Haarle en Mariënheem op de korte termijn. Dit besluit is een gevolg van de afspraken die eind 2020 zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincie Overijssel om een verkenning te starten naar verdere verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

  Maatregelen Haarle

  In Haarle komt bij het kruispunt Stationsweg/N35 in Haarle een circulair viaduct, in combinatie met een rechts in/rechts uit-aansluiting. Bij dit soort aansluitingen kan men op de N35 alleen rechts uitvoegen of rechts invoegen. Met het viaduct kan de N35 worden overgestoken. Dit is veiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt met de N35 meer is. Het viaduct kan na gebruik worden gedemonteerd en verkocht of hergebruikt worden. Ook de bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt. Hiervoor is gekozen in het licht van mogelijke verdere verbeteringen aan de weg in de toekomst.

  Maatregelen Mariënheem

  Voor Mariënheem is er een pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld, waaronder een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen Mariënheem. De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het omliggend wegennet wordt onderzocht en mogelijke overlast zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald.

  Eerdere besluitvorming

  Eerder is besloten om de voorgenomen aanleg van bajonetkruispunten ten westen en oosten van Mariënheem niet door te laten gaan. De bajonetkruispunten bij Heino konden wel door gaan. Dit besluit is een gevolg van de afspraken die op het Bestuurlijke Overleg MIRT eind 2020 zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincie Overijssel om een MIRT-verkenning te starten naar de verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

  De bestuurders spraken daarom af dat nader onderzoek gedaan diende te worden naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid bij Mariënheem op de korte termijn wel te verbeteren. Ook werd afgesproken dat onderzocht zou worden waar nog meer maatregelen konden bijdragen aan de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, zoals bij Haarle. 

  Start bouw

  De realisatie van de maatregelen in Heino vindt plaats in 2023 (met een mogelijke uitloop naar 2024). De oplevering is in 2023 en mogelijk in 2024. De planning voor realisatie van de maatregelen in Mariënheem en Haarle wordt nog opgesteld.

  Gezamenlijke aanpak

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, werken in dit project samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de leefbaarheid en doorstroming in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

  Meer informatie

  Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Fred Tank
   

  In dit project werken samen:

                                        

           

   

 • Nieuwsbrief april 2021

  16-04-2021 1499 keer bekeken

  Aanpak verbetering verkeersveiligheid gedeelten van N35 Wijthmen - Nijverdal

  Een meerderheid van de betrokken bestuurders van het project Verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal heeft besloten welke van de geplande verkeersmaatregelen op dit deel van de N35 op korte termijn doorgang vinden. Dit besluit was nodig, na een akkoord tussen Rijk en de provincie Overijssel vorig jaar om de N35 groter aan te pakken.

  Keuze maken

  De eerder geplande verkeersveiligheidsmaatregelen binnen het project N35 Wijthmen-Nijverdal zijn daarom nog eens tegen het licht gehouden. Sommige kunnen nog wel, andere zijn niet meer zinnig. Na onderzoek hebben de meeste bestuurders gekozen voor een pakket maatregelen dat vanuit het oogpunt van kosten als veiligheidswinst nog verstandig is om uit te voeren.

  Heino

  In Heino-noord en Heino-Raalte zijn er bijvoorbeeld genoeg redenen om door te gaan met de geplande aanpak. Hier worden volgens planning oversteken en aansluitingen opgeheven en in plaats daarvan komen er bajonetkruispunten met meer ruimte voor opstellen van fietsers en afslaand verkeer. Ook komt er een nieuw stuk parallelweg.

  Mariënheem

  De oorspronkelijke maatregelen ten westen en oosten van Mariënheem vallen af. Hier stond ook de aanleg van twee bajonetkruispunten met meer ruimte gepland, maar het was niet zinnig om dit nog te doen. Ook in het licht van de studie naar een rondweg. De verkeerveiligheid in Mariënheem zal op de korte termijn met kleinschaliger, tijdelijke maatregelen worden verbeterd. 

  Overige knelpunten aanpakken

  Rijkswaterstaat gaat de komende maanden samen met de regio onderzoeken waar nog meer maatregelen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Zo zal er ook gesproken worden over de situatie bij Haarle. Verwacht wordt dat de bestuurders voor de zomer nog een besluit daarover kunnen nemen. 

  Planning

  De planning voor de aanleg van de reeds geplande kruispunten in Heino-Noord en Heino-Raalte is als volgt:

  2021 Bestemmingsplannen ter inzage
  2022 Voorbereiding uitvoering en selectie aannemer
  2023 Realisatie (met mogelijke uitloop naar 2024)

  Gezamenlijke aanpak

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, werken in dit project samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de leefbaarheid en doorstroming in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

  Meer informatie?

  Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl

  Met vriendelijke groet,

  Fred Tank

 • Nieuwsbrief juli 2020

  19-07-2020 2171 keer bekeken

  Deze nieuwsbrief

  De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons allen. De laatste tijd zijn er gelukkig steeds minder beperkingen. Dat is ook te merken op de wegen, waaronder de N35, waar we het verkeer weer zien toenemen. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zoals de bouw en het onderhoud van (vaar-)wegen zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan. Ook die voor het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal, maar dan vooral achter de schermen. We blijven u op de hoogte houden over de voortgang.

  In deze en de komende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan onze plannen voor de nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen van de N35. Wat zijn de aandachtspunten, wat is daarvan de oorzaak en hoe los je die op? In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op een aspect van de inrichting van de weg. Ook hebben we voor u een foto van de N35 uit de oude doos. Hopelijk kunt u ons aan meer oude foto’s en verhalen van de N35 helpen!

  Ik wens u ondanks de gewijzigde omstandigheden door het coronavirus, een hele fijne zomer!

  Fred Tank, Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal

  DE VERKEERSVEILIGHEID OP DE N35.

  In deze en de komende nieuwsbrieven zoomen we nog eens extra in op de plannen voor de nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen van de N35 en zullen we verschillende maatregelen nader bezien.

  Weginrichting

  De N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is een doorgaande weg waar 80 kilometer per uur gereden kan worden. Aan een dergelijke weg zijn specifieke voorwaarden verbonden om te zorgen dat de weg maximale veiligheid kan bieden voor alle weggebruikers. Vanuit de historie van de N35 heeft de weg niet alleen de functie als doorgaande weg, maar op veel punten ook als ontsluitingsweg van het gebied. Daarnaast was er vroeger lang niet zoveel verkeer als nu. In deze nieuwsbrief nemen we de vele oversteken onder de loep.

  Oversteken

  Oversteken op een weg als de N35 is een uitdaging. En dat terwijl er op deze weg tussen Wijthmen en Nijverdal legio oversteekplekken zijn: zo’n vijftig stuks.

  De N35 heeft van Wijthmen tot de spoorkruising in Mariënheem voor het grootste deel een parallelweg aan één zijde van de weg, met een groot aantal oversteken naar woningen, bedrijven en percelen. Verkeer hiervandaan, moet rechtdoor de N35 oversteken naar de parallelweg. Via de parallelweg kan men naar een kruispunt gaan, waar veilig de N35 kan worden opgereden.
  Bij erg druk verkeer kan het oversteken van de weg erg moeilijk zijn en lang duren. Hierbij is de kans ook aanwezig dat gebruikers die willen oversteken, uiteindelijk ongeduldig worden en grotere risico’s nemen. Aan de ene kant begrijpelijk, maar levensgevaarlijk. De komende jaren stijgt naar verwachting de verkeersdrukte op de N35 verder, waardoor het oversteken nog lastiger wordt.

  Wat gaan we hieraan doen?

  Op het hele traject worden maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de gevaarlijke oversteken naar woningen, bedrijven en percelen –die nu gevaarlijke situaties veroorzaken- te kunnen opheffen, worden op een aantal plekken bajonetkruispunten en parallelwegen aangelegd. Personenauto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer, fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst gebruik maken van deze nieuwe kruispunten. Via bajonetkruispunten kan in twee etappes de weg worden overgestoken. Auto- en vrachtverkeer kan daar ook rechtstreeks de N35 oprijden. Paaltjes aan beide kanten van de weg of een heg, maken het gevaarlijk doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg niet meer mogelijk. Dit is grotendeels al gebeurd.

  Nog eens in detail nalezen waar precies we op het traject iets gaan doen? Kijk op onze projectwebsite.

  UIT DE OUDE DOOS

  De RW35 (rijksweg 35) of N35 is een belangrijke weg in de provincie Overijssel, die niet weg te denken is uit het landschap. De oorsprong van de weg stamt uit de negentiende eeuw. Toen werd er in de gemeente Hellendoorn nog niet gepraat over een rijksweg maar over de Groote Weg.

  Onverhard en onbegaanbaar

  In de negentiende eeuw kende de omgeving rond Hellendoorn maar weinig doorgaande wegen. De wegen die er al lagen, waren veelal onverhard; in de zomer stoffig en mul, en in de winter modderig en vrijwel onbegaanbaar.

  In 1829 werd bekend dat er een nieuwe weg zou komen van Zwolle naar Almelo. De weg zou ten zuiden van Hellendoorn worden aangelegd.

  Bestrating met klinkers

  Op 25 september 1829 werd het weggedeelte van Raalte naar Wierden aanbesteed en in 1830 en 1831 aangelegd. Het traject van Zwolle naar Raalte was al gerealiseerd. Eerst werd alleen een zandweg aangelegd, later de bestrating met klinkers. De kosten voor de bestrating waren 100.000 gulden.

  En wist u dat er ook Tol werd geheven in de eerste jaren van de weg?

  Deel uw oude foto’s en verhalen

  Binnen het project vroegen wij ons af wat er nog meer te vertellen is over de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Hoe zag de weg er vroeger uit? Zijn er verhalen over te vertellen?

  Hierbij nodigen wij u uit om oude foto’s of verhalen in te sturen. Wij gaan op basis daarvan kijken of we bovenstaande informatie uit onder andere de Canon van Nederland kunnen aanvullen. De mooiste beelden en verhalen zullen wij met u delen in de komende nieuwsbrieven. U kunt uw foto’s of verhaal mailen naar N35Wijthmen-Nijverdal@rws.nl.

  Wilt het hele verhaal lezen over de aanleg van de N35? Kijk dan op:  https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/hellendoorn/rijksweg

  PLANNING

  Het is nog altijd niet geheel duidelijk hoeveel extra tijd de voorbereidingen van het project vergen, als gevolg van de stikstofuitspraak (PAS) van Raad van State. Zoals beloofd informeren we u direct, zodra we meer weten.  

 • Nieuwsbrief mei 2020

  11-05-2020 1945 keer bekeken

  HET WERK GAAT DOOR

  Het zijn bijzondere en ingrijpende tijden. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) raakt ons allen en heeft impact op onze omstandigheden thuis en op ons werk.  Voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat geldt dat die in principe doorgaan. De wegen in Nederland, en daarmee ook de N35, behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk gaat dus zo veel mogelijk door.

  In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de voortgang van ons project. We blikken terug op de recente inloopavond in Raalte en beantwoorden de veel gestelde vragen.

  Fred Tank, Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal

  TERUGBLIK INLOOPMOMENT IN RAALTE

  Eind januari heetten we velen van u welkom op de inloopavond van ons project in het gemeentehuis van Raalte. Het projectteam ontmoette vele omwonenden en geïnteresseerden, beantwoordde vragen en gaf toelichting op de kaarten met de maatregelen.

  Omgevingsmanager Fred Tank: ‘Het is altijd weer ontzettend fijn om te zien dat er zoveel  belangstelling is voor het project op de N35. De opkomst bij de inloopavond was dan ook hoog. En dat geeft maar weer aan hoe betrokken de omgeving is en dat is ontzettend mooi om te zien. Als projectteam hebben we vragen van aanwezigen beantwoordt. Ook gaven we toelichting bij de kaarten met daarop het ontwerp van de maatregelen. Op die manier konden we samen met de aanwezigen in detail ingaan op de maatregelen per deeltraject. Een aantal vragen kwam vaak terug. Op veel van de  gestelde vragen zijn de antwoorden terug te vinden op onze website.

  De kaarten die op de inloopavond te zien waren zijn te bekijken op de website van het project. Ook kunt u daar andere informatie per deeltraject nog eens nalezen

  Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

  VEEL GESTELDE VRAGEN

  De antwoorden op de meest voorkomende vragen hebben we hieronder voor u op een rij gezet.
  Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

  Marsroute N35 

  Hoe verhoudt het verkeersveiligheidsproject zich tot de mogelijke toekomstige verbreding van de rijksweg N35 in het kader van de Marsroute N35?
  De Marsroute N35 is de naam die de provincie Overijssel geeft aan de ambitie die de regio heeft voor de rijksweg N35. Die ambitie houdt in: de ombouw van de N35 naar een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen, 2x2 rijstroken en 100 km/u.  Op deze manier wil de regio de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid op en rond de N35 verbeteren. Over de Marsroute N35 is nog geen besluit genomen. Daarmee is er voorlopig nog geen sprake van realisatie.  Meer lezen over de Marsroute N35 kan op de website van de provincie Overijssel.

  De werkzaamheden in het kader van het huidige project N35 Wijthmen-Nijverdal verbeteren de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Doelstelling is dit binnen een aantal jaren te realiseren.

  Knooppunt Raalte

  Wat is de relatie met het project N35 Wijthmen-Nijverdal?
  Knooppunt Raalte staat ook wel bekend als kruispunt Bos. Op dit knooppunt sluit de N348 vanuit Deventer aan op de N35. De provincie Overijssel werkt samen met Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Raalte aan het project knooppunt Raalte. Het doel van de aanpassingen aan knooppunt Raalte is een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming, waarbij er een integrale oplossing komt voor auto-, trein-, landbouw- en fietsverkeer. De oplossing gaat uit van een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en de N35.
  Met de realisatie van knooppunt Raalte wordt de verkeersveiligheid op een klein deel van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeterd.

  Knooppunt Raalte houdt rekening met een mogelijke toekomstige verbreding van de N35 zoals de provincie die heeft verwoord in de Marsroute N35. Meer informatie vindt u op de site van de provincie


  PLANNING

  In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak (PAS) meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. We proberen medio dit jaar meer duidelijkheid te hebben. Onze belofte u te informeren zodra daarin iets verandert, blijft natuurlijk staan. De vorige nieuwsbrief is te vinden op de website van het project

   

 • Nieuwsbrief Januari 2020

  15-01-2020 6868 keer bekeken

  EEN NIEUW JAAR

  Fred Tank, omgevingsmanager: ‘Ik wil u natuurlijk alle het goede wensen voor het nieuwe jaar zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. De kaarten van de eerder met u gedeelde ontwerpen zijn op een aantal details aangepast. U kunt ze bekijken op de website van het project en in deze nieuwsbrief vindt u de informatie per deeltraject. Wij ontmoeten u graag op woensdag 29 januari om uw vragen te beantwoorden of de kaarten met de maatregelen toe te lichten.

  Zoals we u in vorige nieuwsbrieven al meldden is het op dit moment als gevolg van de stikstofproblematiek jammer genoeg niet mogelijk om iets te zeggen over de planning van het project. Wij houden ons nog steeds aan onze belofte dat als er nieuwe informatie is we die meteen met u delen. ’    

  INLOOPMOMENT

  U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Raalte op woensdag 29 januari tussen 16.00  en 20.00 uur. De kaarten van de eerder gedeelde ontwerpen hangen aan de muur en wij staan voor u klaar om een toelichting te geven of uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste uitkomt.

  Heeft u nu al een vraag? Deel deze dan vast met ons. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl. Wij zorgen er voor dat de juiste persoon op woensdag 29 januari aanwezig is om uw vraag te beantwoorden. 

  Als u van plan bent te komen, is het fijn als u ons dat laat weten, via het emailadres n35wijthmen-nijverdal@rws.nl. Zo kunnen we de organisatie en de aanwezigheid van de projectteamleden beter voorbereiden.

  NIEUWE KAARTEN

  De maatregelen zijn opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De ontwerpen hiervoor heeft u eerder gezien. Op enkele punten is het ontwerp verfijnd. Bijvoorbeeld de snelheid op de bajonetkruispunten bij Mariënheem. Ook ziet u nu waar in- en uitritten opgeheven worden, waar de bajonetkruispunten en parallelwegen komen, waar oversteekplaatsen voor fietsers zijn en welke bomen worden gekapt. Lees verder voor een beschrijving van de maatregelen per deeltraject of bekijk de kaarten op de site

  Heino - Noord

  Ter hoogte van het restaurant Bij de buurvrouw (vroeger Peter Pan) komt een korte parallelweg en een bajonetkruispunt. Hierdoor ontstaat een veilige aansluiting op de N35 en kan een aantal in- en uitritten worden opgeheven. Ook fietsers kunnen veiliger oversteken.

  Heino - Raalte

  Ter hoogte van het landgoed ’t Reelaer wordt een bajonetkruispunt inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers aangelegd. Aan de oostzijde komt een nieuw stuk parallelweg en een aantal in- en uitritten vervalt. De directe aansluiting vanaf de N35 naar restaurant Het Buitenhuys (vroeger Jan Steen) wordt opgeheven. Het restaurant blijft bereikbaar via de parallelweg.

  Mariënheem - west

  Net buiten de bebouwde kom van Mariënheem komt een nieuw bajonetkruispunt en hier gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur. Ten noorden van de N35 wordt een nieuwe parallelweg en korte nieuwe stukken fietspad aangelegd. Hierdoor kan een aantal in- en uitritten vervallen. De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 wordt opgeheven maar het blijft mogelijk om daar de parallelweg op te rijden.

  Mariënheem - oost

  Net buiten de bebouwde kom van Mariënheem wordt een bajonetkruispunt gemaakt wat voor een veiligere situatie zorgt voor alle weggebruikers. Hier gaat de snelheid van 80 naar 50 km. Aan de noordkant komt een parallelweg en een aantal in- en uitritten kan worden opgeheven. De aansluiting van de Keizersveld op de N35 vervalt maar het blijft mogelijk om via deze weg de parallelweg op te rijden.

  Planning

  Door de PAS-uitspraak is het helaas op dit moment nog onduidelijk wanneer de bestemmingsplanprocedures kunnen starten. Wij houden u natuurlijk op de hoogte als er meer duidelijkheid over de planning is.

 • Nieuwsbrief december 2019

  02-12-2019 4386 keer bekeken

  Planning

  Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. Fred Tank: ‘De minister heeft de gevolgen van de PAS uitspraak voor de verschillende projecten van Rijkswaterstaat in een brief aan de kamer beschreven. Voor een aantal projecten – waaronder Wijthmen-Nijverdal - is gemeld dat dat er nog nader bepaald moet worden welke gevolgen het stikstofvraagstuk precies heeft voor de voortgang en planning’.

  ‘U zult begrijpen dat wij vanuit het project niet kunnen zeggen wat dat precies betekent, hoe graag we dat ook zouden willen. Intussen gaan we door met de voorbereidingen, zodat we direct aan de slag kunnen zodra er meer duidelijk is. Zodra er meer bekend is, laten we u dat direct weten.’  

  Nieuwe kaarten in voorbereiding

  Achter de schermen is veel werk verzet om de puntjes op de i te zetten voor de ontwerpen. Binnenkort staan de nieuwe kaarten op de website van het project en u kunt ze bekijken op het inloopmoment op 29 januari.  Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief was dat jammer genoeg nog niet mogelijk.

  Inloopmoment: 29 januari 2020

  We zijn ons ervan bewust dat we met een aantal van u al een tijd geen persoonlijk contact hebben gehad. Graag ontmoeten we u weer op woensdag 29 januari van 16.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Raalte.  U bent dan van harte welkom om de definitieve kaarten te bekijken. Ook beantwoorden we de vragen die u heeft over het project. We hopen dat we u op 29 januari ook meer kunnen vertellen over de planning, maar zoals u gelezen heeft ligt dit buiten onze controle. Op onze website vindt u wel algemene informatie over de procedure.

  In het nieuwe jaar ontvangt u de uitnodiging voor deze avond.

  Input van bewoners

  Het jaar 2017 is er veelvuldig contact geweest met bewoners, uit bijvoorbeeld Mariënheem. Gerard Nij Bijvank vertelt daarover: ‘Inderdaad zijn er bijeenkomsten en werksessies geweest en hebben we samen met RWS, de provincie en de gemeenten het plan uitgewerkt. We waren blij met het besluit dat er twee bajonetkruisingen zouden worden aangelegd. Die gaan er zeker voor zorgen dat auto’s, fietsers en het landbouwverkeer makkelijker de weg op kunnen of over kunnen steken. Niet alleen makkelijker maar vooral veiliger.  Veiligheid staat voorop bij Gerard Nij Bijvank als voorzitter van de verkeerscommissie, onderdeel van Plaatselijk Belang Mariënheem. ‘We hadden verwacht dat het in 2020 al aangelegd zou worden, maar dat gaat helaas niet lukken. Wij vonden dat het wel lang stil bleef en hebben aan de bel getrokken. Het bleek dat er achter de schermen wel degelijk hard gewerkt wordt maar dat daar, in onze ogen, niet genoeg over gecommuniceerd werd. Dat signaal is opgepakt. We hebben nu met de andere dorpsbelangenverenigingen elk kwartaal overleg met RWS en de gemeenten. Goed om te horen dat het inloopmoment op 29 januari in elk geval doorgaat, ook al is dan misschien de planning nog niet duidelijk door de PAS regeling. Straks gedurende de uitvoering zullen wij zeker het proces blijven volgen en signalen uit de omgeving doorgeven’.

  Kavelruilcommissie

  Voor veel agrariërs is de N35 in de huidige situatie een barrière. In de toekomst wordt de situatie veiliger, maar voor agrariërs niet altijd efficiënter omdat een aantal overgangen wordt opgeheven. Door middel van kavelruil is het mogelijk om huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te leggen. Dit draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Een Kavelruilcommissie die in opdracht van de gemeente Raalte werkt begeleidt dit gebiedsproces. Zij geven een nieuwsbrief uit met veel nuttige informatie. Als u die wilt ontvangen kan dat door een mail te sturen naar: kavelruilN35@pratensis.nl .  Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Gerko Hopster, tel. 06-4240 6666, email gerko.hopster@pratensis.nl

  Tot in het nieuwe jaar

  Het is nog een beetje vroeg om u al een fijne kerst en een goed nieuwjaar te wensen. Vandaar een inspirerende  spreuk: goede communicatie is als dat wat je denkt, doet en zegt in harmonie is. Als projectteam vinden wij dit een mooie ambitie waarvoor we ook in 2020 ons best doen.

 • Nieuwsbrief oktober 2019

  04-10-2019 6101 keer bekeken

  In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen periode is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen. We zijn nu in de laatste fase van de afronding van de definitieve ontwerpen en alles voor de bestemmingsplanprocedures is voorbereid. Helaas hebben ook wij te maken met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Wat het precies voor ons project betekent, wordt nu onderzocht. Maar dat het voor vertraging zorgt dat is zeker. We houden u op de hoogte.


  Fred Tank, omgevingsmanager RWS

  “De afgelopen periode is het in de berichtgeving rondom de N35 stil geweest, vooral ook omdat er vanuit het project weinig nieuwe ontwikkelingen waren. Dat wil niet zeggen dat het project stil heeft gelegen. Integendeel: we hebben al die tijd met elkaar hard gewerkt  om de puntjes op de i te zetten voor de definitieve ontwerpen. Ook is er door iedereen veel werk verzet voor de bestemmingsplannen en vergunningen. Ik ben blij dat dit proces nu bijna is afgerond. Omdat we vooral achter de schermen bezig waren, was er dus niet zo veel nieuws te melden de afgelopen tijd. Persoonlijk vind ik het jammer we nu niet verder kunnen door de uitspraak van Raad van State over de stikstof. Hopelijk duurt dit niet te lang. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen via n35wijthmen-nijverdal@rws.nl of langskomen op het inloopmoment dat we in november organiseren.”

  Plannen definitief

  De afgelopen jaren is samen met bewoners in de omgeving veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Door de bijdragen van de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. Na de besluiten van de bestuurders van Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen over welke plannen worden gerealiseerd, is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen en de voorbereiding van de bestemmingsplannen en vergunningen. Daarbij kijken we bij voorbeeld naar de bomen, kabels en leidingen. Dit gebeurt achter de schermen omdat alle input in de omgeving al is verzameld.  Het vraagt wat meer tijd dan gedacht. We verwachten dat informatie over de definitieve plannen half november beschikbaar is.

  Planning

  Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bestemmingsplannen samen met de vergunningen in het najaar ter inzage gelegd worden, maar dit wordt uitgesteld. Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak van de Raad van State betekent dat het traject van vergunningverlening ingewikkelder is geworden en meer tijd vergt. We zijn aan het onderzoeken wat de aanpak in het project ten aanzien van stikstof is. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we bepalen wanneer de plannen ter inzage gaan.
  Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet bekend. Natuurlijk laten we het u weten als we meer weten.

  Inloopmoment

  Zodra we de definitieve ontwerpen hebben organiseren we een inloopmoment om zaken toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en vooral u weer te ontmoeten. Zoals het er nu uitziet zal dit de tweede helft van november zijn. U krijgt een uitnodiging.

Cookie-instellingen