Effecten omliggend wegennet

Er is in dit project ook gekeken naar de verkeerskundige effecten van de uitgewerkte maatregelen op het omliggend wegennet van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Diverse erfontsluitingen op de N35 worden door de maatregelen opgeheven. Verkeer van en naar deze erven moet dan via nieuwe parallelwegen of via nieuwe of bestaande kruispunten van en naar de N35. Daarnaast zal er in de toekomst over sommige bestaande parallelwegen meer verkeer rijden, omdat het verkeer via de nieuwe kruispunten moet omrijden van en naar de N35.

Aanpak en doel onderzoek naar effecten onderliggend wegennet
Er is in de Notitie Effecten Onderliggend Wegennet een inschatting gemaakt van de hoeveelheid verkeer die via bestaande en nieuwe infrastructuur gaat rijden en wat de totale verkeersintensiteit wordt op deze routes. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om een inschatting te maken of de wegen het verkeer nog aankunnen en voor berekeningen over lucht en geluid. Daarnaast is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een inschatting gemaakt of menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. Voor beide inschattingen is gebruik gemaakt van het CROW handboek. Hierin staan de landelijke normen met betrekking tot wegontwerp en verkeersmanagement.

Beoordeling verkeerseffecten
We hebben per deeltraject de nieuwe verkeerssituatie bepaald. Hierbij is de te verwachten nieuwe verkeersintensiteit (als gevolg van de maatregelen op de N35) op een weg, vergeleken met de ingeschatte capaciteit van die weg. Daarnaast is er ook een inschatting gemaakt of de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. De meeste wegen in het beoordeelde gebied zijn zogenaamde erftoegangswegen die bedoeld zijn om erven toegankelijk te maken. Door deze erftoegangswegen moeten verkeersdeelnemers op de N35 op elkaar wachten bij het in- en uitrijden van percelen.

Conclusies

  • De totale verkeersbelasting van alle onderzochte wegen valt ruim binnen de acceptabele intensiteit.
  • De nieuwe verkeersintensiteit laat de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers toe of er is al een vrijliggend fietspad aanwezig. Nieuwe fietspaden blijken niet nodig.

U kunt de uitgebreide conclusie en de effecten per deeltraject nalezen in de notitie Effecten Onderliggend Wegennet.

Cookie-instellingen