Wettelijke procedures

Om de veiligheidsmaatregelen uit te kunnen voeren, is het nodig dat wettelijke procedures, zoals bestemmingsplanwijziging en verkeersbesluiten, worden doorlopen. Het is mogelijk om hierop zienswijzen, bezwaar en beroep in te dienen. Zodra dit gaat spelen, informeren we belanghebbenden hierover.

De coördinatieprocedure

Een aanvraag voor het wijzigen van bestemmingsplan en vergunningen voor een deeltraject gebundeld in één procedure

Voordat de schop in de grond kan op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte, Mariënheem west en Mariënheem oost, moeten bestemmingsplannen worden gewijzigd en een aantal vergunningen worden aangevraagd. We doen dit volgens een zogenaamde coördinatieprocedure. Dat betekent dat gemeente Raalte en Rijkswaterstaat zowel het bestemmingsplan als de benodigde vergunningen voor een deeltraject gelijktijdig voorbereiden. Als alles gereed is, worden de stukken bij gemeente Raalte ter inzage gelegd. Op deze manier is de samenhang tussen het bestemmingsplan en de vergunningen duidelijk.

Vier  deeltrajecten

Voor elk deeltraject wordt een aparte coördinatieprocedure gestart. In totaal zijn het er vier. Deze bestemmingsplanwijzigingen worden nu voorbereid, samen met de bijbehorende vergunningsaanvragen. Hieronder een overzicht van de vier deeltrajecten en de betreffende vergunningen.

 Te nemen maatregelen die iets betekenen voor het ruimtebeslag 

Vergunningen/ontheffingen/besluiten (voor alle deeltrajecten)

Bestemmingsplan Heino noord
 • Kap bomen
 • Verkeersbesluiten
 • Wijzigen of intrekken in- en uitritvergunningen
 • Waterwetvergunning 
 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg

Bestemmingsplan Heino-Raalte 

 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg

Bestemmingsplan Mariënheem west 

 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg
Bestemmingsplan Marieënheem oost
 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg


Wat gebeurt er nu?

Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat alle informatie voor de bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van de vergunningen voor. Als de stukken voor een deeltraject compleet  zijn, worden ze ter beoordeling naar de gemeente  gestuurd. Bij een positief advies worden de stukken ter inzage gelegd. Aan het begin van de inzageperiode organiseert gemeente Raalte in samenwerking met Rijkswaterstaat een informatieavond voor belangstellenden. Hier kunt u de stukken inzien en uitleg bij de voorgenomen maatregelen en uitgewerkte plannen krijgen.

Bent u het niet eens met de bestemmingsplannen en vergunningen? Dan hoeft u tijdens de inzageperiode, die zes weken duurt, slechts één keer uw zienswijze in te dienen. Natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek. Wij zullen u op tijd informeren wanneer de stukken ter inzage komen te liggen.

Voorbereiding aanvraag

 

Behandeling door College van B&W van Raalte

 

Ter inzage leggen (6 weken)

Bij een positief advies van het College van B&W worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Aan het begin van de inzageperiode organiseren we een informatieavond voor geïnteresseerden.  Hier kunt u de stukken inzien en een toelichting krijgen. Alleen tijdens de inzageperiode kunnen zienswijzen ingediend worden.

Behandeling zienswijzen

Alle zienswijzen worden individueel bekeken en beantwoord.

Vaststelling gemeenteraad

Na de inzageperiode worden de stukken voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
Beroep Raad van Staten (6 weken) Na definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen en vergunningen, heeft iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep in te stellen. Daarna vervalt de mogelijkheid om in beroep te gaan.

 

Cookie-instellingen