Nieuws

 • 14 november meepraatbijeenkomst ontwerp bajonetkruising deeltraject Mariënheem oost

  18-10-2018

  Op 14 november organiseert het project N35 Wijthmen Nijverdal een meepraatbijeenkomst over de uitwerking van de bajonetkruising op de N35 ten oosten van Mariënheem.

  Wat voorafging
  Zoals u weet werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 20 december 2017 hebben bestuurders op het deeltraject Mariënheem oost besloten het voorstel van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken tot een zogeheten voorlopig ontwerp. Hiervoor zijn inmiddels verschillende onderzoeken gedaan en de schetsen voor de bajonetkruising zijn uitgewerkt.

  Ook zijn de effecten van het aansluiten van bedrijventerrein Het Fiester op deze bajonetkruising onderzocht. Aansluiten van Het Fiester is verkeerskundig mogelijk gebleken.

  Meepraten
  We gaan verder met de uitwerking van het ontwerp van de bajonetkruising en houden daarbij rekening met de mogelijke aansluiting van Het Fiester. We nodigen u dan ook graag uit om op woensdag 14 november 2018 mee te praten over de verfijning van het ontwerp.

  U bent tussen 17.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in het Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem. Daar zijn medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en Arcadis aanwezig om:
  • een toelichting te geven op het voorlopige ontwerp;
  • uw reacties op te nemen voor verfijning van het voorlopige ontwerp van de bajonetkruising;
  • u te informeren over het vervolg (waaronder het beoordelen en verwerken van uw reacties);
  • u te informeren over de aanpak van het onderzoek naar aansluiting van Het Fiester door de gemeente Raalte.

  Aansluiting Het Fiester
  Tijdens de meepraatavond toont de gemeente Raalte een aantal opties met betrekking tot de aansluiting van Het Fiester op de bajonetkruising. We horen tijdens deze avond graag uw ideeën over deze aansluiting.

  Tijdens de meepraatbijeenkomst is er geen plenaire presentatie. U kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Het voorlopig ontwerp van de bajonetkruising Mariënheem oost staat ongeveer een week voor de bijeenkomst op de projectwebsite. We informeren u per e-mail als deze online staat.

  Wat?              Meepraatbijeenkomst deeltraject Mariënheem oost
  Wanneer?     Woensdag 14 november 2018, tussen 17.00 uur en 21.00 uur
  Waar?            Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem

   

 • Nieuw initiatief voor oplossing verkeersveiligheid Haarle, voor Mariënheem oost start participatie

  04-10-2018

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Lokaal worden kruispunten en parallelwegen aangelegd. Voor de zomer zijn de reflectoren aangelegd en op dit moment worden bermpaaltjes tussen de N35 en de parallelwegen geplaatst. De bestuurders zijn bij elkaar gekomen en hebben de resultaten van onderzoek met elkaar gedeeld. Op basis daarvan is een aantal besluiten genomen. De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn starten een breder onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Voor het ontwerp van de bajonetkruising in Mariënheem oost wordt op korte termijn een meepraatbijeenkomst gepland.

  Maatregelen Haarle
  In december 2017 hebben de verschillende bestuurders opdracht gegeven de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. De plannen gingen over het met verkeerslichten beveiligen van het kruispunt Stationsweg/N35 en het omvormen van het kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.
  Uit dit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toene-mende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar.

  De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn benadrukken het belang van een veilige oplossing voor dit deel van de N35 en hebben daarom nu het initiatief genomen voor een breder onderzoek. Dit onderzoek richt zich op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

  Maatregel Mariënheem oost
  Aan de oostkant van Mariënheem is een voorlopig ontwerp voor de aansluiting van de parallelweg op een bajonetkruising vlak buiten de komgrens uitgewerkt. De bestuurders hebben in december 2017 besloten dit plan van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken en in principe uit te voeren. Afgelopen zomer is onderzocht of een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein het Fiester op deze bajonetaansluiting mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is. Gebleken is ook dat aansluiting van het Fiester een positief effect heeft op de verkeersituatie in Mariënheem zelf. Aansluiting van het Fiester levert wel een extra belasting op het kruispunt bij Mariënheem oost op.

  De  bestuurders hebben op 3 oktober kennis genomen van het onderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd en hebben afgesproken dat gemeente Raalte bij de uitwerking van deze ontsluitingsweg zoveel mogelijk aansluit op het lopende proces van de uitwerking van de bajonetkruising in Mariënheem oost.  In november organiseert het project een meepraatavond voor de inwoners van Mariënheem, daar zal ook gemeente Raalte een toelichting geven op de uitwerking van een aansluiting van het Fiester. Met de inbreng van de omgeving wordt het voorlopige ontwerp verder verfijnd.

  Maatregelen Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west
  Over de maatregelen op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west is eind 2017 al besloten deze uit te voeren. Voor deze maatregelen moeten bestemmingsplannen worden aangepast, vergunningen aangevraagd en grond aangekocht. Deze procedures zijn nu in voorbereiding. De verwachting is dat begin 2019 de bestemmingsplannen en vergunningen ter visie liggen. Als alle procedures doorlopen zijn, starten de werkzaamheden gefaseerd vanaf 2020.

  Eerste veiligheidsmaatregelen uitgevoerd
  Van de maatregelen die over de hele lengte van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal voorzien zijn, zijn de glasbolreflectoren in het midden van de weg in juni aangebracht. De paaltjes in de berm die verhinderen dat door de berm naar de parallelweg wordt gereden, worden op dit moment geplaatst.

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 • Adviseurs grondverwerving aan het woord: “Het is altijd maatwerk”

  04-10-2018

  Om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren, passen we de weg aan. Voor die aanpassingen moet Rijkswaterstaat ook gronden langs het traject aankopen. Dat is het werk van adviseurs grondverwerving Fokeliene van Zwol en Ronald Kempers. Hoe gaan ze te werk en wat houdt de grondverwerving precies in? Het aankopen van grond kent een aantal stappen. Het begint met het vaststellen van het zogenoemde ruimtebeslag en er moet bekend zijn hoeveel vierkante meter de aannemer nodig heeft voor het werk. ‘Zodra dat duidelijk is, gaan wij op bezoek bij de eigenaren van die grond’, vertelt Fokeliene. ‘We leggen uit wie we zijn en hoe het proces verder gaat.’

  Altijd maatwerk
  Wanneer de eigenaar (een deel van) zijn grond wil verkopen, dan vindt er een taxatie plaats. Ronald: ‘Het beeld dat wij op de stoep staan en vragen: “Wat wilt u voor uw land hebben?”, is niet de realiteit. Een  externe commissie adviseert Rijkswaterstaat over de aan te bieden schadeloosstelling. Deze commissie weegt een groot aantal factoren mee. Hoe ligt de grond erbij? Wat is de bestemming en voor welke bedragen is grond in het verleden aangekocht? Het is altijd maatwerk.’ 

  Niet verkopen
  Wat gebeurt er als een eigenaar niet wil verkopen? Fokeliene: ‘Laat ik vooropstellen dat we er altijd naar streven er samen met de eigenaar uit te komen. Daar doen we onze uiterste best voor. Maar als het echt niet anders kan, dan start de onteigeningsprocedure.’ Bij de onteigeningsprocedure bepaalt  uiteindelijk de onteigeningsrechter de hoogte van de schadeloosstelling. ‘Het is een tijdrovende en vaak emotionele  procedure die we dus liever niet voeren.’

   

 • Rijkswaterstaat plaatst bermpaaltjes langs N35

  21-09-2018

  Rijkswaterstaat plaatst tussen maandag 24 september tot en met zaterdag 20 oktober bermpaaltjes langs de N35 tussen Laag Zuthem en Haarle. Met deze maatregel verbetert de verkeersveiligheid op de parallelwegen. De werkzaamheden leveren weinig verkeershinder op. 

  Het plaatsen van paaltjes is nodig om de verkeersveiligheid van verkeer op de parallelwegen te verbeteren. De paaltjes voorkomen dat verkeer op de N35 via de berm naar de parallelweg rijdt op zoek naar een snellere route.    

  De paaltjes worden geplaatst in de berm tussen de N35 en de parallelweg. Vanaf maandag 24 september worden de paaltjes geplaatst op het traject Laag Zuthem tot Raalte. Vanaf 1 oktober op het traject tussen Mariënheem en Haarle. De aannemer voert de werkzaamheden voornamelijk uit vanaf de parallelweg. De parallelweg en de N35 blijven bereikbaar. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt wel een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N35 en 30 km/h op de parallelweg.

  Gezamenlijke aanpak
  Het aanbrengen van bermpaaltjes op de N35 maakt onderdeel uit van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. In dit project werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

   

 • Rijkswaterstaat plaatst glasbolreflectoren op N35

  27-06-2018

  Rijkswaterstaat plaatst gedurende twee nachten glasbolreflectoren op een deel van de N35. De glasbolreflectoren komen in het midden van de weg om zo de rijbaanscheiding duidelijker te maken. Met deze maatregel zal de veiligheid op de N35 verbeteren. Om het werk veilig uit te kunnen voeren is het nodig om de weg af te sluiten.

  Om de glasbollen te plaatsen wordt met een rijdende machine om de 25 meter een gat in het wegdek gefreesd en daarin wordt een glasbolreflector geplaatst. De aannemer zal daarnaast ook onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zoals het maaien van de berm of verlichting vervangen daar waar het nodig is.

  Afsluitingen

  • Woensdag 27 juni 20:00 tot en met donderdag 28 juni 05:00 uur is de N35 bij Raalte tussen de N348 richting Deventer en de N348 richting Ommen afgesloten.
  • Vrijdag 29 juni 20.00 tot en met zaterdag 30 juni 09.00 uur is de N35 tussen Raalte (kruispunt Almelosestraat, industrieterrein De Zegge) en Nijverdal (kruispunt met de N347) afgesloten. De Salland-Twentetunnel is in de richting van Zwolle afgesloten. 

  Omleidingsroute woensdag 27 juni – donderdag 28 juni
  Doorgaand verkeer rijdt via industrieterrein De Zegge en de N348.

  Omleidingsroute vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni

  • Verkeer vanuit Hengelo richting Raalte/Zwolle rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit Almelo richting Raalte/Zwolle rijdt via de N36/Ommen (route U41).
  • Verkeer vanuit Zwolle richting Almelo/Hengelo rijdt via de A28, A50 en A1.
  • Verkeer vanuit Raalte richting Almelo rijdt via de N348, N48 en N36 (route U40).
  • Verkeer vanuit Nijverdal richting Raalte rijdt via de N347, Ommen, N348 (route E).

  Bezoekers van restaurant De Sallandse Berg kunnen via de Salland-Twentetunnel richting Almelo rijden.

  Gezamenlijke aanpak
  Het aanbrengen van glasbolreflectoren is de eerste veiligheidsmaatregel van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. In dit project werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 • Plaatsen glasbolreflectoren van 22 juni 21.00 uur tot 23 juni 07.00 uur tussen Wijthmen en Raalte

  18-06-2018

  Rijkswaterstaat sluit in de nacht van vrijdag 22 juni 21.00 uur tot zaterdag 23 juni 07.00 uur de N35 af tussen de kruising  Oldeneelallee/Zalnéweg met de N35 in Zwolle tot aan kruispunt Bos bij Raalte. Rijkswaterstaat brengt glasbolreflectoren aan vanaf de Koelmanstraat bij Wijthmen tot kruispunt Bos bij Raalte. In dezelfde nacht zijn kleine onderhoudswerkzaamheden gepland, zoals het maaien van gras en repareren van verlichting. Dit kan plaatselijk geluidsoverlast veroorzaken. 

  Weekendafsluiting verbreding N35 tussen Zwolle en Wijthmen
  De werkzaamheden zijn gecombineerd met de weekendafsluiting voor de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Indien het werk tussen Zwolle en Wijthmen vanwege slecht weer worden uitgesteld, dan vinden de werkzaamheden voor de glasbolreflectoren ook later plaats. 
  Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt via de lokale media, de website en met borden langs de weg.

  Omleidingsroutes en bestemmingsverkeer
  Doorgaand verkeer wordt omgeleid; de omleidingsroutes staan aangegeven op gele borden langs de weg. Bestemmingsverkeer en hulpdiensten kunnen er natuurlijk wel door. Omwonenden en bedrijven ontvangen een brief van de aannemer met informatie over de bereikbaarheid van hun perceel.

  Rijbaanscheiding
  Rijkswaterstaat brengt glasbolreflectoren aan in het midden van de weg om zo de rijbaanscheiding duidelijker te maken. Dit is een belangrijke veiligheidsmaatregel en onderdeel van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Voor het aanbrengen van de glasbolreflectoren worden gaatjes in het asfalt gefreesd waar de glasbolreflectoren in komen te liggen.

   

   

 • Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal

  20-12-2017

  Bestuurders kiezen 6 maatregelen voor uitvoering en 3 voor nadere uitwerking

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Vandaag hebben de bestuurders gezamenlijk besloten dat zes maatregelen worden uitgevoerd. Drie maatregelen worden aangepast en deze worden eerst tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Na het doorlopen van de bestemmingsplanherzieningen en andere procedures gaan de eerste maatregelen naar verwachting in 2019 in uitvoering. Een aantal maatregelen waarvoor geen procedure is benodigd gaan in 2018 in uitvoering.

  Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel: “Ik spreek namens alle bestuurders als ik zeg dat we blij zijn dat we gezamenlijk tot dit maatregelenpakket zijn gekomen. Hiermee kunnen we op korte termijn de verkeersveiligheid op de N35 verbeteren.” Bij het besluit is rekening gehouden met de wensen van de omgeving alsook de noodzaak om snel de verkeersveiligheid te verbeteren. De gekozen maatregelen leveren op korte termijn een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een aantal lokale initiatieven wordt verder uitgewerkt en later mogelijk uitgevoerd.

  Algemene maatregelen
  De bestuurders hebben besloten een aantal maatregelen over de hele lengte van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal uit te voeren. Het gaat om het aanbrengen van reflectoren in het midden van de weg; het blokkeren van doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg; het verplaatsen van de oversteekplaatsen van recreatieve routes naar veiligere plekken en het verwijderen van bomen dicht bij de weg.

  Maatregelen Mariënheem
  Op deeltraject Mariënheem west worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komt een parallelweg. Ook komt hier de gewenste bajonetkruising. Gemeente Raalte is bereid om een voorstel te doen naar de gemeenteraad om 500.000 Euro te investeren en 250.000 Euro garant te staan. In Mariënheem west wordt de Schoonhetenseweg bij de N35 afgesloten.

  Op deeltraject Mariënheem oost wordt de parallelweg met een aansluiting op een bajonetkruising nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit is ook de wens van het dorp.

  Maatregelen Haarle
  Op deeltraject Haarle worden de lokale plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp:

  • de aanpassing van kruispunt Stationsweg/N35 tot een kruispunt met verkeerslicht en
  • de aanpassing van kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.

  Gemeente Hellendoorn is bereid om garant te staan voor 2 miljoen Euro maar de gemeenteraad moet hiervoor nog goedkeuring verlenen.

  Maatregelen Heino
  Op de deeltrajecten Heino noord en Heino-Raalte worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komen parallelwegen met aansluitingen op bajonetkruisingen.

  Kleine maatregelen parallelwegen
  Bij de inrichting van parallelwegen worden kleine maatregelen genomen om overlast als gevolg van sluipverkeer te verminderen. Rijkswaterstaat zal na oplevering van de werkzaamheden de situatie op de parallelwegen in de gaten houden en waar nodig aanvullende maatregelen nemen. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is om het eventuele extra verkeer als gevolg van de aanpassingen aan de N35 op te vangen.

  Procedures en vervolgtraject
  Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering. De start van de uitvoering van de algemene maatregelen is in 2018. De overige maatregelen zullen vanaf 2019 worden uitgevoerd. 

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

   

 • Aankondiging bijeenkomsten terugkoppeling verfijning voorlopige ontwerpen

  14-11-2017

  In de laatste week van september en eerste week van oktober hebben we de voorlopige ontwerpen met belanghebbenden besproken. Deze maatregelen zijn ontworpen om de verkeersveiligheid te verhogen voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Op basis van de reacties van belanghebbenden heeft ingenieursbureau Arcadis de voorlopige ontwerpen verder verfijnd. 

  Uit de bijeenkomsten kwam het signaal dat er behoefte is om de aangepaste ontwerpen in te zien voordat deze ter besluitvorming voorgelegd worden aan de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen.

  We organiseren een aantal bijeenkomsten zodat we aan deze wens kunnen voldoen:
  • Deeltraject Haarle
  20 november van 19.00 tot 20.30 uur
  Locatie: Sportorant, Veldkampsweide 1, Haarle
  • Deeltraject Mariënheem oost 
  23 november van 18.30 tot 20.00 uur
  Locatie: De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
  • Deeltraject Mariënheem west
  23 november van 20.30 tot 22.00 uur
  Locatie: De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
  • Deeltraject Heino-Raalte
  27 november van 18.30 tot 20.00 uur 
  Locatie: Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino
  • Deeltraject Heino noord
  27 november van 20.30 uur 22.00)
  Locatie: Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino

  Er is op deze avonden geen vast programma. U kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er zijn medewerkers van de projectorganisatie en van Arcadis aanwezig om u een toelichting te geven bij de ontwerptekeningen en de verfijningen die zijn gedaan n.a.v. de meepraatbijeenkomsten. U ziet de ontwerpen zoals deze eind december aan de bestuurders worden voorgelegd, deze worden tussentijds niet meer aangepast. We horen graag uw reactie op de voorlopige ontwerpen zodat we deze ook kunnen meegeven aan de bestuurders.

  De ontwerptekeningen staan aan het einde van deze week op de deeltrajectpagina's van deze website.

 • Van schetstekening naar voorlopig ontwerp

  31-08-2017

  In de zomer is ingenieursbureau Arcadis gestart met het uitwerken van de schetsontwerpen van de maatregelen tot een voorlopig ontwerp. Eind december worden deze voorgelegd aan de bestuurders zodat zij kunnen besluiten welke maatregelen uitgevoerd worden. Niek Meijerink, projectmanager van Arcadis vertelt hoe dat ontwerpproces in zijn werk gaat.  

  Er komt namelijk nogal wat bij kijken. “We gaan eerst alle wensen, eisen en randvoorwaarden die eerder zijn opgehaald bekijken. We zoeken vervolgens naar de best mogelijke oplossing die ook zoveel mogelijk bijdraagt aan de verkeersveiligheid en verwerken dat in een eerste versie van een voorlopig ontwerp. Deze eerste versie wordt vervolgens voorgelegd aan de belanghebbenden die kunnen reageren op de ontwerpen.”

  Onderzoeken
  De wensen vanuit de omgeving zijn heel belangrijk, het ingenieursbureau moet met nog meer zaken rekening houden. Niek vertelt: “We kijken ook welke gevolgen het ontwerp op de omgeving heeft. Ligt er een sloot waar straks een parallelweg moet komen? Dan moet er een nieuwe plek voor de sloot komen. Datzelfde geldt voor het effect op diersoorten, planten en bomen. We doen nu allerlei onderzoeken, zodat we een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een ontwerp en het effect op de verkeersveiligheid.”  

  De wensen van de omgeving en de uitkomsten van de onderzoeken worden afgewogen en waar mogelijk verwerkt in een tweede versie van het voorlopig ontwerp dat eind december voorgelegd wordt aan de bestuurders. Een flinke uitdaging. En wat Niek daar zo leuk aan vindt? “We werken met een groot team aan dit project, zowel ontwerpers als onderzoekers. Er dan voor kunnen zorgen dat de maatregelen die we uitwerken een bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid en ook gedragen worden door de mensen die er uiteindelijk gebruik van maken. Ja, het is echt een leuk project om te doen!”

   

 • 11 september start milieukundig onderzoek

  31-08-2017

  Vanaf 11 september nemen onderzoekers bodemmonsters af op de plekken waar de maatregelen gepland staan. Dit onderzoek duurt ongeveer vijf weken. Doel van het onderzoek is om de milieukundige kwaliteit van de bodem te meten. Onderzoekers boren met een handmatige boor een gat van maximaal één meter diep. Zij nemen monsters van de grond mee om te analyseren.

  Dit milieukundige onderzoek wordt nu gedaan omdat het informatie geeft over de kosten en haalbaarheid van de maatregelen. Bovendien is het nodig om vergunningen aan te kunnen vragen. In de komende maanden zullen vaker onderzoekers in het gebied te zien zijn.