Nieuws

 • Nieuwsbrief oktober 2019

  October 04, 2019 273 keer bekeken

  In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen periode is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen. We zijn nu in de laatste fase van de afronding van de definitieve ontwerpen en alles voor de bestemmingsplanprocedures is voorbereid. Helaas hebben ook wij te maken met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Wat het precies voor ons project betekent, wordt nu onderzocht. Maar dat het voor vertraging zorgt dat is zeker. We houden u op de hoogte.


  Fred Tank, omgevingsmanager RWS

  “De afgelopen periode is het in de berichtgeving rondom de N35 stil geweest, vooral ook omdat er vanuit het project weinig nieuwe ontwikkelingen waren. Dat wil niet zeggen dat het project stil heeft gelegen. Integendeel: we hebben al die tijd met elkaar hard gewerkt  om de puntjes op de i te zetten voor de definitieve ontwerpen. Ook is er door iedereen veel werk verzet voor de bestemmingsplannen en vergunningen. Ik ben blij dat dit proces nu bijna is afgerond. Omdat we vooral achter de schermen bezig waren, was er dus niet zo veel nieuws te melden de afgelopen tijd. Persoonlijk vind ik het jammer we nu niet verder kunnen door de uitspraak van Raad van State over de stikstof. Hopelijk duurt dit niet te lang. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen via n35wijthmen-nijverdal@rws.nl of langskomen op het inloopmoment dat we in november organiseren.”

  Plannen definitief

  De afgelopen jaren is samen met bewoners in de omgeving veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Door de bijdragen van de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. Na de besluiten van de bestuurders van Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen over welke plannen worden gerealiseerd, is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen en de voorbereiding van de bestemmingsplannen en vergunningen. Daarbij kijken we bij voorbeeld naar de bomen, kabels en leidingen. Dit gebeurt achter de schermen omdat alle input in de omgeving al is verzameld.  Het vraagt wat meer tijd dan gedacht. We verwachten dat informatie over de definitieve plannen half november beschikbaar is.

  Planning

  Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bestemmingsplannen samen met de vergunningen in het najaar ter inzage gelegd worden, maar dit wordt uitgesteld. Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak van de Raad van State betekent dat het traject van vergunningverlening ingewikkelder is geworden en meer tijd vergt. We zijn aan het onderzoeken wat de aanpak in het project ten aanzien van stikstof is. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we bepalen wanneer de plannen ter inzage gaan.
  Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet bekend. Natuurlijk laten we het u weten als we meer weten.

  Inloopmoment

  Zodra we de definitieve ontwerpen hebben organiseren we een inloopmoment om zaken toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en vooral u weer te ontmoeten. Zoals het er nu uitziet zal dit de tweede helft van november zijn. U krijgt een uitnodiging.

 • Planning

  September 27, 2019 46 keer bekeken

  Voor de zomer is hard gewerkt aan de voorbereiding van de procedures en de ter inzage legging van de bestemmingsplannen die gepland was voor het najaar. U heeft ongetwijfeld in de media gelezen en gehoord over de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dit Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt voor vertraging. We onderzoeken nu wat de gevolgen zijn voor ons project. Zodra er meer duidelijkheid is delen we deze informatie hier op de site en via de Nieuwsbrief.

  Heeft u vragen? Fred Tank, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Oost-Nederland, beantwoordt die graag. U kunt hem bereiken via fred.tank@rws.nl

  Ontvangt u onze Nieuwsbrief nog niet? Rechtsonderaan op de homepage d kunt u zich abonneren.

 • Snelheid omlaag, veiligheid omhoog bij Mariënheem oost en west

  March 21, 2019 396 keer bekeken

  Om de N35 veiliger te maken, leggen we op verschillende plaatsen bajonetkruispunten aan. Bij de bajonetkruispunten op deeltrajecten Mariënheem oost en west wordt de snelheid verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Mede op advies van omwonenden.

  Omgevingsmanager Jan Mulder: “Tijdens gesprekken met bewoners kwam al snel naar voren dat zij het gevaarlijk vinden om bij Oost- en West-Mariënheem over te steken. Zij stelden daarom voor hier de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur.” Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis onderzochten de mogelijkheden voor deze aanpassing op de ontwerpen van de bajonetkruispunten. Verkeersadviseur Linda Kwakkel: “Op beide punten steken veel mensen over. De bajonetkruispunten liggen bovendien aan het begin en einde van de bebouwing van Mariënheem.  Je ziet het dorp al voor je liggen. Het is logisch om op deze punten een overgang te maken van een 80 kilometerweg naar de bebouwde kom, waardoor het verkeer al 50 kilometer per uur rijdt voordat ze Mariënheem binnenrijden.”

  Extra maatregelen
  Verdere aanpassingen in het ontwerp van de bajonetkruispunten moeten automobilisten stimuleren hun snelheid te minderen. Verkeersadviseur Linda Kwakkel legt uit: “Om het vanzelfsprekend te laten aanvoelen hier gas terug te nemen, voorziet het ontwerp in maatregelen, zoals het plaatsen van snelheid remmende lijnen op de weg en de snelheidsindicator. Die laatste is het bord waarop je ziet hoe hard je rijdt. Daarbij gaan we trottoirbanden langs de weg aanbrengen, zodat bestuurders er meer van doordrongen zijn dat ze een woonwijk naderen.”

  Snelheid op de overige bajonetkruisingen
  Waarom wordt de snelheid op de twee andere bajonetkruisingen in het landelijk gebied rondom Heino eigenlijk niet verlaagd? Linda: “Daar hebben we , met een team van deskundigen,  ook naar gekeken. We kwamen tot de conclusie dat dit op deze punten eerder een gevaarlijkere dan veiligere situatie oplevert. Omdat deze bajonetkruispunten komen te liggen op een doorgaande weg in het landelijk gebied, zijn bestuurders niet ingesteld op 50 kilometer per uur. Bovendien zie je als het bajonetkruispunt nadert al het einde 50km/u bord na het kruispunt.  Sommige mensen zullen dan denken: ‘Voor dat kleine stukje ga ik niet afremmen.’ Anderen doen dat wel. Mensen die oversteken kunnen vervolgens door de verschillen in snelheid moeilijk inschatten hoe hard het doorgaande verkeer rijdt. Kortom: het is op deze plekken veiliger een gelijke snelheid op  het bajonetkruispunt te hebben, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.” Komende tijd worden de ontwerpen voor de bajonetkruispunten aangepast. De verwachting is dat de ontwerpen dit voorjaar definitief zijn.

  Heel blij mee
  Gerard Nij Bijvank is voorzitter van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem. Deze commissie heeft zich hard gemaakt voor de bajonetkruisingen in Mariënheem oost en west en de snelheidsaanpassingen hier. ‘Wij zijn natuurlijk heel blij dat er is geluisterd naar onze ideeën. Ik verwacht dat het met deze aanpassingen een stuk veiliger wordt bij Mariënheem. En daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen!’

 • Onderzoeksresultaten Haarle toegelicht

  November 14, 2018 451 keer bekeken

  Vorig jaar gaven de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Raalte, Hellendoorn en Dalfsen de opdracht om de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. Het idee was om het kruispunt Stationsweg te beveiligen met verkeerslichten en om het kruispunt Tunnelweg om te vormen tot een bajonetkruising. Deze plannen voor Haarle zijn de afgelopen tijd onder de loep genomen door ingenieursbureau Arcadis. Wat is het resultaat van die onderzoeken en wat gebeurt er nu?

  Verkeerslichten geen optie
  Omgevingsmanager Jan Mulder van Arcadis was betrokken bij het onderzoek naar de plannen. Onlangs werden hiervan de uitkomsten gepresenteerd. Jan: ‘Uit de onderzoeken blijkt dat met name de oplossing voor kruispunt Stationsweg, een kruispunt met verkeerslichten, niet gaat voldoen. Dit deel van de weg is al druk en wordt in de toekomst nog drukker blijkt uit onze berekeningen. De verkeersmodellen laten zien dat de verkeerslichten op de Stationsweg in de praktijk dan zo lang op rood zullen staan, dat mensen zelf manieren gaan zoeken om over te steken of sluipwegen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Op verzoek van de bestuurders hebben we ook een aantal alternatieve oplossingen tegen het licht gehouden, zoals een kruispunt met meer opstelstroken en de mogelijkheden van een ongelijkvloerse sluiting. Deze alternatieven hebben echter allemaal nadelen. Ze zijn te duur, zijn moeilijk in te passen zonder bestaande bebouwing te raken of ze lossen het oorspronkelijke probleem niet op.’

  Huidige kruispunt Tunnelweg is veiliger
  En hoe staat het met de plannen voor het kruispunt Tunnelweg? Jan licht toe: ‘Voor dit kruispunt geldt dat de bestaande inrichting met verkeerslichten veiliger is dan een bajonetkruising. Dit geldt vooral voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Ook dit kruispunt zal de toename van het verkeer niet aankunnen. Wil je dat oplossen, dan zijn er extra opstelstroken nodig. Met extra kosten en uitdagingen voor de inpassing tot gevolg.’

  Vervolgonderzoek en nieuw initiatief
  Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben de bestuurders besloten om de kruispunten in Haarle niet aan te passen, zoals was voorgesteld. Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn: ‘We zijn teleurgesteld over het besluit, omdat we minder kunnen betekenen voor de inwoners in Haarle dan we willen. We gaan samen met Plaatselijk Belang Haarle bekijken wat wel mogelijk is om de fietsoversteek veiliger te maken. En we gaan kijken wat we kunnen doen bij Tunnelweg en Stationsweg. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft daarover ook een motie aangenomen. Ik ben content met het nieuwe initiatief dat we samen met de provincie gaan oppakken buiten het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek gaat over een oplossing die wél bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming voor de N35 tussen Nijverdal en de grens met de gemeente Raalte.’

  Op deze pagina vindt u de resultaten van het onderzoek  van Arcadis.

 • 21 november 2018: informatieavond N35 deeltraject Haarle

  November 14, 2018 616 keer bekeken

  Op woensdag 21 november is er een informatiebijeenkomst over de N35 (deel vanaf de gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel).

  Wat voorafging
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 3 oktober 2018 hebben bestuurders van deze organisaties besluiten genomen over een aantal maatregelen. Op het deeltraject Haarle is door de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal besloten dat de voorgestelde varianten bij kruispunten Haarle niet zullen worden uitgevoerd, omdat er diverse belemmeringen zijn.

  De Provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn hebben het initiatief genomen buiten het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal een onderzoek uit te voeren naar het wegvak N35 vanaf de grens met de gemeente Raalte tot de Salland-Twentetunnel, om inzichtelijk te maken wat de beste aanpak is voor dat wegdeel, rekening houdend met de nieuwe verkeersanalyse en de in de toekomst gewenste marsroute N35.

  Informatieavond
  Op deze informatieavond verzorgt Arcadis namens het project N35Wijthmen-Nijverdal een presentatie over het afgelopen onderzoek naar verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruispunten bij Haarle. Zij geven een toelichting op de onderzoeksresultaten over de effecten van de beoogde maatregelen op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De gemeente Hellendoorn geeft een toelichting op het besluit van de BBG en op het onderzoek dat provincie en gemeente samen gaan doen naar het wegvak van de N35 tussen gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel.

  Wat?              Informatieavond deeltraject Haarle
  Wanneer?    Woensdag 21 november, tussen 19.30 uur en 21.00 uur
  Waar?            Sportorant in Haarle, Veldkampsweide 1, 7448 RB

   

 • ‘Samen omgeving betrekken bij N35’

  November 08, 2018 635 keer bekeken

  Fred Tank is namens Rijkswaterstaat de omgevingsmanager van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Hij krijgt sinds kort hulp van collega-omgevingsmanager Jan Mulder van Arcadis. Jan zal het omgevingsmanagement voor Mariënheem oost op zich nemen. Dat betekent dat omwonenden en andere belanghebbenden hem vaak zullen zien en horen op meepraatavonden. In dit artikel stellen we hem even kort voor en vertellen we hoe Jan en Fred samenwerken.

  Jan is geboren en getogen in Wierden. Hij kent de mentaliteit in het oosten dus goed. Een groot voordeel in zijn werk, vindt hij. Daarin heeft hij immers veel contact met de burgers en bedrijven rondom Mariënheem oost. ‘Ik denk dat ik de mensen hier goed begrijp. Als ze overgaan op dialect, dan kan ik ze nog volgen en gewoon meedoen. En ik weet ook dat als mensen ‘Joa joa’ zeggen, ze soms ook ‘Nee nee’ bedoelen. Merk ik dat, dan vraag ik door.’

  N35 als rode draad
  De N35 loopt als een rode draad door Jans carrière. Hij is al sinds het begin, in 1999, betrokken bij de plannen voor de provinciale weg. ‘Ik ben nu 60 en verwacht dan ook nog tot aan mijn pensioen bij de N35 betrokken te zijn. Ik verwacht niet meer in mijn werkende leven mee te maken dat het een autoweg wordt, zoals zoveel mensen willen, maar hoop wel dát het er ooit van komt. Maar de maatregelen die we nu nemen, helpen ook al de verkeersveiligheid te vergroten. Ik ben er trots op dat ik daar mijn bijdrage aan mag leveren.’

  Goede samenwerking
  Fred en Jan werken veel samen, waarbij Fred het grotere geheel bewaakt en Jan zich specifiek richt op Mariënheem oost, waar we erfaansluitingen opheffen en  een bajonetkruising en een parallelweg aanleggen. Die rolverdeling bevalt beiden goed, evenals de samenwerking. Fred: ‘Jan en ik hebben vaak overleg en ik denk dat we elkaar goed aanvullen. Hij is een door de wol geverfde omgevingsmanager, dus het is fijn hem erbij te hebben.’ ‘Met Fred is het gemakkelijk samenwerken, we weten wat we aan elkaar hebben en zijn heel duidelijk naar elkaar’, vindt Jan.

  Meer veiligheid door maatregelen
  Wanneer is hun werk als omgevingsmanager geslaagd? Fred: ‘Voor mij wanneer onze maatregelen voor meer veiligheid zorgen, maar ook op begrip kunnen rekenen van de omgeving.’ Jan: ‘Ik vind het belangrijk dat zelfs wanneer mensen het niet eens zijn met onze beslissingen, ze deze snappen en begrijpen waarom we ze nemen. We moeten het toch samen doen!’ 

  Lees meer over de meepraatavond van 14 november voor Mariënheem oost.
  Op deze pagina vindt u de links naar het voorlopig ontwerp voor Mariënheem oost.

 • 14 november meepraatbijeenkomst ontwerp bajonetkruising deeltraject Mariënheem oost

  October 18, 2018 1227 keer bekeken

  Op 14 november organiseert het project N35 Wijthmen Nijverdal een meepraatbijeenkomst over de uitwerking van de bajonetkruising op de N35 ten oosten van Mariënheem.

  Wat voorafging
  Zoals u weet werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 20 december 2017 hebben bestuurders op het deeltraject Mariënheem oost besloten het voorstel van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken tot een zogeheten voorlopig ontwerp. Hiervoor zijn inmiddels verschillende onderzoeken gedaan en de schetsen voor de bajonetkruising zijn uitgewerkt.

  Ook zijn de effecten van het aansluiten van bedrijventerrein Het Fiester op deze bajonetkruising onderzocht. Aansluiten van Het Fiester is verkeerskundig mogelijk gebleken.

  Meepraten
  We gaan verder met de uitwerking van het ontwerp van de bajonetkruising en houden daarbij rekening met de mogelijke aansluiting van Het Fiester. We nodigen u dan ook graag uit om op woensdag 14 november 2018 mee te praten over de verfijning van het ontwerp.

  U bent tussen 17.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in het Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem. Daar zijn medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en Arcadis aanwezig om:
  • een toelichting te geven op het voorlopige ontwerp;
  • uw reacties op te nemen voor verfijning van het voorlopige ontwerp van de bajonetkruising;
  • u te informeren over het vervolg (waaronder het beoordelen en verwerken van uw reacties);
  • u te informeren over de aanpak van het onderzoek naar aansluiting van Het Fiester door de gemeente Raalte.

  Aansluiting Het Fiester
  Tijdens de meepraatavond toont de gemeente Raalte een aantal opties met betrekking tot de aansluiting van Het Fiester op de bajonetkruising. We horen tijdens deze avond graag uw ideeën over deze aansluiting.

  Tijdens de meepraatbijeenkomst is er geen plenaire presentatie. U kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Het voorlopig ontwerp van de bajonetkruising Mariënheem oost staat ongeveer een week voor de bijeenkomst op de projectwebsite. We informeren u per e-mail als deze online staat.

  Wat?              Meepraatbijeenkomst deeltraject Mariënheem oost
  Wanneer?     Woensdag 14 november 2018, tussen 17.00 uur en 21.00 uur
  Waar?            Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem

   

 • Nieuw initiatief voor oplossing verkeersveiligheid Haarle, voor Mariënheem oost start participatie

  October 04, 2018 1778 keer bekeken

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Lokaal worden kruispunten en parallelwegen aangelegd. Voor de zomer zijn de reflectoren aangelegd en op dit moment worden bermpaaltjes tussen de N35 en de parallelwegen geplaatst. De bestuurders zijn bij elkaar gekomen en hebben de resultaten van onderzoek met elkaar gedeeld. Op basis daarvan is een aantal besluiten genomen. De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn starten een breder onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Voor het ontwerp van de bajonetkruising in Mariënheem oost wordt op korte termijn een meepraatbijeenkomst gepland.

  Maatregelen Haarle
  In december 2017 hebben de verschillende bestuurders opdracht gegeven de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. De plannen gingen over het met verkeerslichten beveiligen van het kruispunt Stationsweg/N35 en het omvormen van het kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.
  Uit dit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toene-mende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar.

  De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn benadrukken het belang van een veilige oplossing voor dit deel van de N35 en hebben daarom nu het initiatief genomen voor een breder onderzoek. Dit onderzoek richt zich op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

  Maatregel Mariënheem oost
  Aan de oostkant van Mariënheem is een voorlopig ontwerp voor de aansluiting van de parallelweg op een bajonetkruising vlak buiten de komgrens uitgewerkt. De bestuurders hebben in december 2017 besloten dit plan van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken en in principe uit te voeren. Afgelopen zomer is onderzocht of een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein het Fiester op deze bajonetaansluiting mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is. Gebleken is ook dat aansluiting van het Fiester een positief effect heeft op de verkeersituatie in Mariënheem zelf. Aansluiting van het Fiester levert wel een extra belasting op het kruispunt bij Mariënheem oost op.

  De  bestuurders hebben op 3 oktober kennis genomen van het onderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd en hebben afgesproken dat gemeente Raalte bij de uitwerking van deze ontsluitingsweg zoveel mogelijk aansluit op het lopende proces van de uitwerking van de bajonetkruising in Mariënheem oost.  In november organiseert het project een meepraatavond voor de inwoners van Mariënheem, daar zal ook gemeente Raalte een toelichting geven op de uitwerking van een aansluiting van het Fiester. Met de inbreng van de omgeving wordt het voorlopige ontwerp verder verfijnd.

  Maatregelen Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west
  Over de maatregelen op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west is eind 2017 al besloten deze uit te voeren. Voor deze maatregelen moeten bestemmingsplannen worden aangepast, vergunningen aangevraagd en grond aangekocht. Deze procedures zijn nu in voorbereiding. De verwachting is dat begin 2019 de bestemmingsplannen en vergunningen ter visie liggen. Als alle procedures doorlopen zijn, starten de werkzaamheden gefaseerd vanaf 2020.

  Eerste veiligheidsmaatregelen uitgevoerd
  Van de maatregelen die over de hele lengte van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal voorzien zijn, zijn de glasbolreflectoren in het midden van de weg in juni aangebracht. De paaltjes in de berm die verhinderen dat door de berm naar de parallelweg wordt gereden, worden op dit moment geplaatst.

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 • Adviseurs grondverwerving aan het woord: “Het is altijd maatwerk”

  October 04, 2018 733 keer bekeken

  Om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren, passen we de weg aan. Voor die aanpassingen moet Rijkswaterstaat ook gronden langs het traject aankopen. Dat is het werk van adviseurs grondverwerving Fokeliene van Zwol en Ronald Kempers. Hoe gaan ze te werk en wat houdt de grondverwerving precies in? Het aankopen van grond kent een aantal stappen. Het begint met het vaststellen van het zogenoemde ruimtebeslag en er moet bekend zijn hoeveel vierkante meter de aannemer nodig heeft voor het werk. ‘Zodra dat duidelijk is, gaan wij op bezoek bij de eigenaren van die grond’, vertelt Fokeliene. ‘We leggen uit wie we zijn en hoe het proces verder gaat.’

  Altijd maatwerk
  Wanneer de eigenaar (een deel van) zijn grond wil verkopen, dan vindt er een taxatie plaats. Ronald: ‘Het beeld dat wij op de stoep staan en vragen: “Wat wilt u voor uw land hebben?”, is niet de realiteit. Een  externe commissie adviseert Rijkswaterstaat over de aan te bieden schadeloosstelling. Deze commissie weegt een groot aantal factoren mee. Hoe ligt de grond erbij? Wat is de bestemming en voor welke bedragen is grond in het verleden aangekocht? Het is altijd maatwerk.’ 

  Niet verkopen
  Wat gebeurt er als een eigenaar niet wil verkopen? Fokeliene: ‘Laat ik vooropstellen dat we er altijd naar streven er samen met de eigenaar uit te komen. Daar doen we onze uiterste best voor. Maar als het echt niet anders kan, dan start de onteigeningsprocedure.’ Bij de onteigeningsprocedure bepaalt  uiteindelijk de onteigeningsrechter de hoogte van de schadeloosstelling. ‘Het is een tijdrovende en vaak emotionele  procedure die we dus liever niet voeren.’

   

 • Rijkswaterstaat plaatst bermpaaltjes langs N35

  September 21, 2018 352 keer bekeken

  Rijkswaterstaat plaatst tussen maandag 24 september tot en met zaterdag 20 oktober bermpaaltjes langs de N35 tussen Laag Zuthem en Haarle. Met deze maatregel verbetert de verkeersveiligheid op de parallelwegen. De werkzaamheden leveren weinig verkeershinder op. 

  Het plaatsen van paaltjes is nodig om de verkeersveiligheid van verkeer op de parallelwegen te verbeteren. De paaltjes voorkomen dat verkeer op de N35 via de berm naar de parallelweg rijdt op zoek naar een snellere route.    

  De paaltjes worden geplaatst in de berm tussen de N35 en de parallelweg. Vanaf maandag 24 september worden de paaltjes geplaatst op het traject Laag Zuthem tot Raalte. Vanaf 1 oktober op het traject tussen Mariënheem en Haarle. De aannemer voert de werkzaamheden voornamelijk uit vanaf de parallelweg. De parallelweg en de N35 blijven bereikbaar. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt wel een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N35 en 30 km/h op de parallelweg.

  Gezamenlijke aanpak
  Het aanbrengen van bermpaaltjes op de N35 maakt onderdeel uit van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. In dit project werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.