Effecten omliggend wegennet

Er is gekeken naar de verkeerskundige effecten van de uitgewerkte maatregelen op het omliggend wegennet van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Door de maatregelen worden diverse erfontsluitingen op de N35 opgeheven. Verkeer van en naar deze erven moet dan via nieuwe parallelwegen of via nieuwe dan wel bestaande kruispunten van en naar de N35. Daarnaast zal over sommige bestaande parallelwegen meer verkeer gaan rijden, omdat verkeer moet omrijden van en naar de N35 via de nieuwe kruispunten.

Aanpak en doel onderzoek
In de Notitie Effecten Onderliggend Weggennet is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid verkeer die via bestaande en nieuwe infrastructuur gaat rijden en wat hierdoor de totale verkeersintensiteit wordt op deze routes. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om een inschatting te maken of de wegen het verkeer nog aankunnen en voor berekeningen met betrekking tot lucht en geluid. Daarnaast wordt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een inschatting gemaakt of menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. Voor beide inschattingen is gebruik gemaakt van het CROW handboek; dit beschrijft de landelijke normen met betrekking tot wegontwerp en verkeersmanagement.

Beoordeling verkeerseffecten
Per deeltraject is de nieuwe verkeerssituatie bepaald. Hierbij is de te verwachten nieuwe verkeersintensiteit (als gevolg van de maatregelen op de N35) op een weg vergeleken met de ingeschatte capaciteit van die weg. Daarnaast is ook een inschatting gemaakt of menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. De meeste wegen in het beoordeelde gebied zijn zogenaamde erftoegangswegen. Dit zijn wegen die bedoeld zijn om erven toegankelijk te maken. Op de wegvakken vinden manoeuvres plaats voor het in- en uitrijden van percelen. De capaciteit van de weg wordt hierdoor beperkt.

Conclusies
Uit de notitie blijkt dat voor alle wegen in het onderzochte gebied geldt dat de wegen de te verwachten extra verkeersintensiteiten goed aankunnen gezien de verkeerskundige capaciteit van deze wegen. De totale verkeersbelasting van alle onderzochte wegen valt ruim binnen de acceptabele intensiteit.
Wat betreft de menging van verkeer geldt voor alle onderzochte wegen dat de nieuwe verkeersintensiteit de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers toelaat of dat er al een vrijliggend fietspad aanwezig is. Nieuwe fietspaden zijn op grond van de uitgevoerde studie niet nodig.

De uitgebreide conclusie en de effecten per deeltraject kunt u nalezen in de notitie Effecten Onderliggend Wegennet.