Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Geplande maatregelen deeltraject Mariënheem west (hectometer 21.5-24.0)   -   status: juli 2017

Besluit juli 2017: Uitwerking extra alternatief maatregel Mariënheem oost vervalt, het extra alternatief voor Mariënheem west wordt wél verder uitgewerkt.

Bij Mariënheem oost zou een uitwerking plaatsvinden voor een extra alternatief met een nieuw kruispunt ter hoogte van de komgrens. Vanwege de verwachte hoge aanlegkosten hebben de bestuurders besloten om deze niet uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Het extra alternatief met een nieuw kruispunt bij Mariënheem west worden wel uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Voor Mariënheem west is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via het bestaande kruispunt van de Hooilandweg aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte wordt een extra alternatief uitgewerkt waarbij de parallelweg via een nieuw kruispunt aansluit op de N35. Voor de uitvoering van dit alternatief moet extra geld worden georganiseerd. De uitwerking van dit extra alternatief gaat door: Rijkswaterstaat brengt de extra kosten en het effect op de verkeerveiligheid en de doorstroming van dit extra alternatief in beeld. Als de resultaten gunstig zijn, zal wethouder Wagenmans van gemeente Raalte, zich sterk maken voor het vrijmaken van extra middelen en hiervoor een verzoek neerleggen bij de gemeenteraad. Klik hier voor het persbericht.


 

Huidige situatie
Op dit deeltraject doet zich vanwege de perceelaansluitingen een groot aantal ernstige ongevallen voor en is de oversteekbaarheid een groot probleem. Vanuit Heeten maakt sluipverkeer gebruik van de Schoonhetenseweg. Ook is de aansluiting N35/Schoonhetenseweg een probleem: op de N35 zijn geen vakken om linksaf te slaan. Tot slot doen zich bij Raalte ernstige ongevallen met bromfietsers voor die te maken hebben met obstakels langs de weg.

Uit te werken maatregelen
Voor dit deeltraject worden twee alternatieven uitgewerkt:

  • Het gaat hier om de aanleg van een noordelijke parallelweg met een aansluiting op de N35 via de Hooilandweg. (eerste kaartje) Voor de Schoonhetenseweg worden twee mogelijkheden nader uitgewerkt: afsluiting bij de N35 en afsluiting bij de spoorwegovergang.
  • Daarnaast wordt een nog alternatief uitgewerkt: een parallelweg ten noorden van de N35 die aansluit op de N35 via een kruispunt net buiten de komgrens van Mariënheem. (tweede kaartje) Ook voor dit alternatief geldt dat er een nadere uitwerking volgt voor de afsluiting van de Schoonhetenseweg, afsluiting bij de N35 en afsluiting bij het spoor. Dit alternatief is duurder.

Oorspronkelijke maatregelen
Voor het deeltraject Mariënheem west waren  de volgende maatregelen gepland:
De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 bij restaurant De Bagatelle verdwijnt.
Aan de noordzijde van de N35 komt een parallelvoorziening die aansluit op de N35 via de Hooilandweg.
Perceelontsluitingen van woningen en bedrijven direct op de N35 worden afgesloten.
Bomen dicht bij de weg worden verwijderd. Er komt een obstakelvrije zone, om het aantal ernstige verkeersongevallen door obstakels tegen te gaan. Die ongevallen doen zich vooral voor met bromfietsers. Deze maatregel is ook onderdeel van de algemene maatregelen.

Effecten van de uit te werken maatregelen
Met het opheffen van perceelaansluitingen en oversteekplaatsen over de N35 en het verwijderen van bomen dicht bij de weg verbetert de verkeersveiligheid. Door de maatregelen op de Schoonhetenseweg neemt het sluipverkeer af.
Er wordt onderzocht wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid van de twee alternatieven. Hierbij zijn de kosten en doorstroming duidelijk randvoorwaarden.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Mariënheem west van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in juni 2016 een bijeenkomst georganiseerd.

In de maanden erna is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregel op het deeltraject Mariënheem west is aangepast. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 28 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.