Home > FAQ

Hoe worden de negatieve effecten op het omliggend wegennet opgevangen?

711 keer bekeken

De effecten op het omliggend wegennet overschrijden nergens de landelijk gehanteerde normen die bepalen wanneer aanpassing van infrastructuur nodig is. Wel is er aandacht voor de toenemende intensiteit en de effecten daarvan. Zo zullen de parallelwegen voldoende breed (4,50 meter) worden uitgevoerd met aan weerszijden een extra strook van grasbetontegels (ca. 0,50 meter) die zorgen voor extra uitwijkmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden de parallelwegen met bebording aangeduid als zijnde ‘alleen voor bestemmingsverkeer’. Hierop zal worden gehandhaafd en het effect wordt gemonitord. Indien nodig voorziet Rijkswaterstaat de toegang tot parallelwegen van een landbouwsluis/slagboom. Ditzelfde geldt voor snelheidsremmende maatregelen wanneer te snel wordt gereden op parallelwegen.